கல்வெட்டுச் சொல்லகராதி | Epigraphical Glossary - Tamil Nadu Archaeology Department (பிச்சதேவர் 1 results found)

பிச்சதேவர்

: சிவபெருமான்; பிக்ஷாடன மூர்த்தி ஆகும்; பித்தன் எனவும் கொள்ளலாம்