கல்வெட்டுச் சொல்லகராதி | Epigraphical Glossary - Tamil Nadu Archaeology Department (தருமாசனத்தார் 1 results found)

தருமாசனத்தார்

: நீதி வழங்குவோர்