கல்வெட்டுச் சொல்லகராதி | Epigraphical Glossary - Tamil Nadu Archaeology Department (தட்டொளி 1 results found)

தட்டொளி

: உலோகத் தட்டால் ஆன முகம் பார்க்கும் கண்ணாடி
Tamil Nadu Archaeology Department Publication Books Glossary (தட்டொளி 2 results found)
Word Book Name TNARCH Data Page

தட்டொளி

: பாபநாசம் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 3291 61-27

தட்டொளி

: பாபநாசம் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 3402 114-4