கல்வெட்டுச் சொல்லகராதி | Epigraphical Glossary - Tamil Nadu Archaeology Department (கரி 4 results found)

கரி

: பயிர் தீய்ந்து போனது

கரிவி கருவி

: நாவிதர் கத்தி

கைங்கரியபரர்

: கோயிலில் பணி விடை செய்வோர்; உபயகாரர்

தீவுகரிவு

: பயிர் முதலியன தீய்ந்து போய்க் கேடுறுதல்
Tamil Nadu Archaeology Department Publication Books Glossary (கரி 69 results found)
Word Book Name TNARCH Data Page

கரிக்கடமை

: கன்னியாகுமரிக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 6 4712 452-23

கரியமுது

: கன்னியாகுமரிக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 6 4712 452-16

நுழம்பபாடியான நிகரிலி சோழ மண்டலம்

: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் 2103 5

நிகரிலி சோழ மண்டலம்

: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் 2113 16

நிகரிலி சோழ மண்டலம்

: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் 2118 21

பதக்கரிசி

: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் 2131 40

கவ்வுகரி

: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் 2172 84

நிகரிலி சோழ மண்டலம்

: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் 2202 114

நிகரிலி சோழ மண்டலம்

: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் 2203 118

நிகரிலி சோழ மண்டலம்

: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் 2203 117

நிகரிலி சோழ மண்டலம்

: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் 2212 129

நிகரிலி சோழ மண்டலம்

: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் 2247 169

நிகரிலி சோழ மண்டலம்

: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் 2250 172

நிகரிலி சோழ மண்டலம்

: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் 2253 175

நிகரிலி சோழ மண்டலம்

: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் 2268 192

நிகரிலி சோழ மண்டலம்

: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் 2276 203

நிகரிலி சோழ மண்டலம்

: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் 2278 206

நிகரிலி சோழ மண்டலம்

: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் 2279 208

நிகரிலி சோழ மண்டலம்

: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் 2288 217

நிகரிலி சோழ மண்டலம்

: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் 2296 227

நிகரிலி சோழ மண்டலம்

: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் 2300 232

கரியபிள்ளை

: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் 2306 239

நிகரிலி சோழ மண்டலம்

: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் 2308 241

நிகரிலி சோழ மண்டலம்

: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் 2314 249

கரிகால சோழ தேவர்

: நாகப்பட்டின மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் 1062 5

கரிகால் சோழப் பல்லவரையன்

: நன்னிலம் கல்வெட்டுக்கள்: தொகுதி - 1 548 1-9

நகரி வீரமிண்டன்

: நன்னிலம் கல்வெட்டுக்கள்: தொகுதி - 1 549 2-5

நிகரிலி சோழ பல்லவரையர்

: நன்னிலம் கல்வெட்டுக்கள்: தொகுதி - 1 661 111-3

பெரிய தேவர் கரிகால் சோழ தேவர்

: நன்னிலம் கல்வெட்டுக்கள்: தொகுதி - 1 666 116-1

கரிகாலந்

: கோயம்புத்தூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 1822 57

நம்பிகரியன்‌

: கோயம்புத்தூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 1981 242

ஸ்ரீ கரிகாலசோழன்‌

: கோயம்புத்தூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 2018 291

பரிகரிக்கலாந கொத்தம்

: தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 2005 3665 189-3

கரிகாலசோழ வள நாடு

: தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 2004 3720 38-3

கரிகாலசோழ

: தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 2004 3782 135-3

கரிகால சோழத் தெரிந்த கைக்கோளர்

: தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 2004 3783 138-19

கரிகாலகன்ன மூத்தவேளான்

: தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 2004 3789 147-3

கரிகால சோழ நல்லூர்

: தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 2004 3828 225-2

கரிகாலப்பிள்ளையார்

: தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 4; காஞ்சிபுரம் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 4 3872 70-13

கரிகால கன்ன வளநாடு

: தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 3 4158 15

கரிகால சோழீஸ்வரமுடைய நாயனார்

: தஞ்சாவூர் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 5815 43-1

கரிகால சோழீஸ்வரமுடைய நாயனார்

: தஞ்சாவூர் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 5819 49-1

கரிகால சோழீஸ்வரமுடைய நாயனார்

: தஞ்சாவூர் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 5820 51-1

கரிகால சோழீஸ்வரமுடைய நாயனார்

: தஞ்சாவூர் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 5821 52-1

கரிகாலசோழ மாகாளி கோயில்

: தஞ்சாவூர் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 5821 52-1

கரிகால சோழீஸ்வரமுடைய நாயனார்

: தஞ்சாவூர் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 5823 56-1

கரிகால சோழீஸ்வரமுடைய நாயனார்

: தஞ்சாவூர் வட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 5825 58-1

கரிய பிள்ளை

: கோயம்புத்தூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 2634 99

வெங்கியபுகரி நாயக்கர்

: திருப்பூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 5094 21

வெள்ளாளன்‌ கணக்கரில் கேசன்‌ மூக்கன்‌

: திருப்பூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 5118 49

கரியன்‌ உத்தமசோழக் காமிண்டன்‌

: திருப்பூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 5134 65

வண்ணக்கரில் ஆவுடையார் இராசகேசப் பெருமாள்‌

: திருப்பூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 5269 226

அகத்தியன் ஈம்பிதாழிகாரணற் கரியான் பட்டன்

: திருத்துறைப்பூண்டி கல்வெட்டுகள் 340 32-4

கரியன் பட்டன்

: திருத்துறைப்பூண்டி கல்வெட்டுகள் 341 33-3

நாரணற்கரியான்

: திருத்துறைப்பூண்டி கல்வெட்டுகள் 350 42-2

முகரிவேளான்

: திருத்துறைப்பூண்டி கல்வெட்டுகள் 506 193-5

நிகரிலிச் சோழமண்டலம்

: தர்மபுரி மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 5453 24

நிகரிலிச் சோழமண்டலம்

: தர்மபுரி மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 5465 35

நிகரிலிச் சோழமண்டலம்

: தர்மபுரி மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 5466 36

நிகரிலிச் சோழமண்டலம்

: தர்மபுரி மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 5484 54

நிகரிலிச் சோழமண்டலம்

: தர்மபுரி மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 5491 61

கரிசிவ கறணம்

: ஈரோடு மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 1540 70

கரியவரதராசப் பெருமாள்

: ஈரோடு மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 1540 70

கபந்த மகரிஷி கோத்திரம்

: ஈரோடு மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 1618 165

கரிகுமுந்தன்

: ஈரோடு மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 1619 166

மகரிஷி கோத்திரம்

: ஈரோடு மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 1664 211

மண்டபம்‌ அலங்கரிக்கப்பூ

: காஞ்சிபுரம் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 3 200 201-6

கற்பூர கயிங்கரியம்‌

: காஞ்சிபுரம் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 3 208 209-1

நகரி சோதனை

: காஞ்சிபுரம் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 3 276 277--1
கல்வெட்டில்_ஊர்பெயர்கள் - ஆர் ஆளவந்தான் - உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் (கரி 2 results found)