கல்வெட்டுச் சொல்லகராதி | Epigraphical Glossary - Tamil Nadu Archaeology Department (கடையடைக்காய் 1 results found)

கடையடைக்காய்

: விற்பனைக்குக் கொணர்ந்த பாக்கின் மீது இறுக்கும் வரி போலும்
கல்வெட்டுக் கலைச்சொல் அகரமுதலி | Inscription Glossary - MK University (கடையடைக்காய் 1 results found)

கடையடைக்காய்

:
  • கடையிடத்து விற்பனை செய்யப்பெறும் பாக்கிற்கு விதிக்கப்பெறும் வரி.